Selecam ofereix un servei complet a nivell documental de tot el necessari per complir amb la normativa vigent referent a la prevenció i control de la legionel·losi per a qualsevol tipus d’instal·lació.

La gestoria documental de les instal·lacions contempla els següents serveis:

  • Assessorament continu en matèria del que contemplen totes les normatives associades a la prevenció i control de la legionel·losi.
  • Gestió dels documents necessaris per complir aquestes normatives, com ara el pla d’autocontrol, pla analític, informe de risc, certificats, esquemes, plànols, resultats analítics, etc.
  • La gestió consisteix en l’actualització contínua quan sigui necessària de tots els documents, la ubicació dels mateixos en una plataforma digital per tenir accés permanent i l’elaboració d’un informe anual on es resumirà i detallarà tot l’esdevingut en la instal·lació i totes les mesures correctores realitzades en el seu cas.
  • Servei d’atenció telefònica permanent on es podrà consultar qualsevol incidència.
  • Presència del nostre personal en les inspeccions sanitàries oficials per donar cobertura tècnica.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top